Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Home » Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1.         Αναφορικά με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, εφεξής η εταιρία «  Ν ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ & Μ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ    » με έδρα τη Φοινικιά Ηρακλείου και ΑΦΜ 801426926    , ο ηλεκτρονικός διαδικτυακός τόπος « www.saradinos.gr», , θα καλούνται «η εταιρία»  

2.         Η εταιρία σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για την αγορά/προμήθεια προϊόντων ή παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη συνεργασία/σύμβαση με την εταιρία, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με την εταιρία, σύμφωνα με τα κατωτέρω. 

3.         Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και των πελατών της εταιρίας, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους παρόντες Όρους, προς τους οποίους η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως. 

4.         Η εταιρία ειδικότερα, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται κατά την έννοια του νόμου τα προσωπικά δεδομένα που οι πελάτες και χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου έχουν παράσχει προς αυτήν με τη ρητή συγκατάθεσή τους και για τους εξής σαφώς περιγραφόμενους κατά τα αμέσως κατωτέρω σκοπούς: 

 • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρίας (όπως π.χ. αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ) ή απευθείας από τα καταστήματα της εταιρίας 
 • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών χρηστών/επισκεπτών. 
 • ·για την συλλογή πληροφοριών από τους πελάτες/χρήστες/επισκέπτες σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν. 
 • για την ενημέρωση των πελατών/χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα της εταιρίας μέσω σχετικού ενημερωτικού μηνύματος (newsletter) ή φυλλαδίου ή και τηλεφωνικώς μετά από συγκατάθεσή τους. 
 • για την ενημέρωση των πελατών/χρηστών/επισκεπτών για προσφορές της εταιρίας, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους. 
 • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της εταιρίας από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των πελατών/χρηστών/επισκεπτών. 
 • για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους πελάτες/χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους. 
 • για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της εταιρίας, των διαδικτυακών τόπων της και των σημάτων της 

5.         Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι η εταιρία στην έδρα της οποίας θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο. Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι πελάτες/χρήστες/επισκέπτες της εταιρίας και του διαδικτυακού τόπου αυτής είναι μόνον η εταιρία που δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω πελάτες/χρήστες/επισκέπτες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.  

5. Δικαιώματα πελατών/χρηστών/επισκεπτών: 

α) Να γνωρίζουν τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που η εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά τους δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης). 

β) Να ζητήσουν τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.  

γ) Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού). 

δ) Να εναντιωθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που η εταιρία τηρεί (δικαίωμα εναντίωσης). 

ε) Να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία που η εταιρία τηρεί (δικαίωμα στη λήθη).  

στ) Να ζητήσουν τη μεταφορά των δεδομένων από την εταιρία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).  

Σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματα: i. Τα υπό γ, δ  και ε δικαιώματα ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους. ii. Η εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.   iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της εταιρίας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.  

ζ) Να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε τρόπο 

6.             Οι πελάτες/χρήστες/επισκέπτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από την εταιρία ενημερωτικών και διαφημιστικών ή προωθητικών υλικών 

7.             Ποια δεδομένα τηρεί η εταιρία: 

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ημερομηνία  γέννησης, φύλο κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από τους πελάτες/χρήστες/επισκέπτες ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές,  
 • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τους πελάτες/χρήστες/επισκέπτες ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές. 
 • Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (χρόνος αποπληρωμής οφειλών, όγκοι συναλλαγών) 
 • Δεδομένα του τύπου των προϊόντων που προμηθεύονται ή των υπηρεσιών των οποίων την παροχή αιτούνται 
 • Κατάρτιση προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης 

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, καθώς και για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, η εταιρία ενδέχεται να καταρτίσει το προφίλ των πελατών/χρηστών/προμηθευτών χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα. Σε περιπτώσεις όπου η εταιρία λαμβάνει απόφαση αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που αφορούν ή επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο τους πελάτες/χρήστες/επισκέπτες, θα τους παρέχει ειδικότερη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή τους. 

8.             Αποδέκτες των δεδομένων 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών της εταιρίας και στις περιπτώσεις που η εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεση των πελατών/χρηστών/επισκεπτών, αποδέκτες των δεδομένων μπορεί για παράδειγμα να είναι οι υπάλληλοι της εταιρίας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων (δικαιοδόχων, προμηθευτών, πελατών, φορέων στους οποίους η εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών κτλ)  

9.             Άσκηση δικαιωμάτων:  

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους οι πελάτες/χρήστες/επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται  εγγράφως, στη Διεύθυνση                  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο      . Η εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει σε κάθε αίτημα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρία θα ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη/χρήστη/ επισκέπτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η εταιρία δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.  

 

10.          Πώς προστατεύει η εταιρία τα προσωπικά δεδομένα; 

Η εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. 

 

11.         Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά, από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το παρόν βρίσκεται επίσης αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας στην ηλεκτρονική δ/νση    και διατίθεται και από τα καταστήματά της. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά δεδομένα

Σαν επισκέπτης μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στο ηλεκτρονικό κατάστημα saradinos.gr, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία. Στην περίπτωση που θα θέλατε να εγγραφείτε σαν μέλος στο κατάστημα μας και να προχωρήσετε σε δημιουργία ενός λογαριασμού, προκειμένου να ενεργοποιηθούν αυτόματα οι αντίστοιχες υπηρεσίες μέλους του site (εμπορικές συναλλαγές, παρακολούθηση παραγγελιών, διαγωνισμοί, newsletters κ.λπ.), θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), καθώς και ένα όνομα χρήστη (user name) μαζί με κωδικό εισόδου (password), που θα χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε κάθε φορά με τον λογαριασμό σας. Επιπλέον προσωπικά δεδομένα θα σας ζητηθούν σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε μια παραγγελία ή απλά να ενημερωθείτε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία της εταιρείας μαζί σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας αγοράς σας από το saradinos.gr, είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας, κάποιων πληροφοριών - προσωπικών σας στοιχείων για την διαδικασία της ηλεκτρονικής συνδιαλλαγής. Τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία θα σας ζητηθούν μόνο κατά την πρώτη σας αγορά, κατά την οποία και κατά πάσα πιθανότητα εγγράφεστε σαν μέλος του saradinos.gr. Κατά τις επόμενες αγορές σας θα σας ζητηθεί απλά να επιβεβαιώσετε κάποιες από τις παραπάνω πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία παράδοσης των προϊόντων σας.

Όταν κάνετε μια παραγγελία και προκειμένου αυτή να εκτελεστεί και να σας παραδοθεί επιτυχώς, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας και την διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα που επιθυμείτε (εάν διαφέρει από την πρώτη), τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ. Αν επιλέξετε πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία της στα ανάλογα πεδία, ενώ στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου θα σας ζητηθεί το όνομα της επιχείρησης, το ΑΦΜ και η διεύθυνση της έδρας της.

Επιπλέον υπάρχει περίπτωση να σας ζητηθεί η ενεργοποίηση των cookies.

Ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται, προκειμένου να απολαύσετε συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Προστασία και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997)

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά για ιδίο όφελος και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή σας χρήση αυτών, για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους. Το saradinos.gr ρητά δηλώνει ότι με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων και των πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε (άρθρο 11 ν. 2472/1997).

Το saradinos.gr δεσμεύεται από τον νόμο και είναι υποχρεωμένο να τηρεί με ασφάλεια καθώς και να φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε πελάτη και εγγεγραμμένου μέλους που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για ανεπιθύμητη επικοινωνία ή για να σας αποσταλεί διαφημιστικό υλικό το οποίο δεν έχετε ζητήσει. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται τα προσωπικά σας δεδομένα να δοθούν σε άλλες εταιρείες χωρίς την άδειά σας. Ακόμα και το να μοιραστούμε κάποια στοιχεία σας με κάποιο τρίτο μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τις αγορές σας, θα γίνει μόνο μετά από δική σας έγκριση.

Όλες οι πληροφορίες κάθε παραγγελίας και τα προσωπικά στοιχεία κάθε μέλους του saradinos.gr είναι εμπιστευτικά και κωδικοποιημένα, ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κανέναν άλλον, έκτος από το saradinos.gr.

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του saradinos.gr αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών αναφορικά με λειτουργίες ηλεκτρονικών συνδιαλλαγών. Χρησιμοποιούμε επομένως τα δεδομένα που μας έχετε εμπιστευτεί για να μπορούμε έτσι να σας προσφέρουμε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία με διάφορους τρόπους:

 • Για να μπορείτε να εγγραφείτε σαν μέλος στο saradinos.gr. Ως μέλος έχετε πρόσβαση σε παλαιές και τωρινές παραγγελίες προκειμένου να ελέγξετε την κατάσταση αυτών, μπορείτε να κρατάτε λίστα των προϊόντων που θέλετε να αγοράσετε μελλοντικά, καλάθι προϊόντων, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.
 • Για να κάνουμε άμεση παράδοση στον χώρο σας παραγγελιών που έχετε κάνει online.
 • Για να μπορείτε να επιβεβαιώνετε και να ελέγχετε τις παραγγελίες σας.
 • Για να μπορούμε να απαντήσουμε σε πιθανές ερωτήσεις στο τμήμα After Sales Support.
 • Για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα νέα του e-mobile, για ειδικές προσφορές και προϊοντικές ενημερώσεις.

Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ.

Η εταιρεία κάνει μόνο χρήση απρόκοπων στατιστικών δεδομένων (τύπο browser, γεωγραφική περιοχή κ.λπ.) με σκοπό να βελτιώνει συνεχώς το ηλεκτρονικό της κατάστημα, αλλά και γενικότερα για να γνωρίσει καλύτερα τους επισκέπτες του.

Πρόσβαση μέλους στα προσωπικά δεδομένα

Ως εγγεγραμμένο μέλος του saradinos.gr έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε στοιχείο που μας έχετε εμπιστευθεί (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997). Εφόσον υπάρχει λόγος μπορείτε να προβείτε σε αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά, κάνοντας log in με την βοήθεια του ονόματος χρήστη και κωδικού εισόδου, μεταβαίνοντας στα στοιχεία του λογαριασμού σας. Γενικά μπορείτε να προβάλλετε οποιεσδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997).

Η χρήση των cookies

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο saradinos.gr χρησιμοποιούμε cookies ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείται με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies δεν μπορεί να ληφθεί παραγγελία όχι μόνο από το saradinos.gr, αλλά από όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Παράλληλα τα cookies μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α.

To cookie είναι λοιπόν αυτό που σας επιτρέπει να αφήνεται προϊόντα στο καλάθι σας, κατά την διάρκεια των επισκέψεων σας στο κατάστημά μας. Σε συνεργασία μαζί του λειτουργεί το καλάθι τους καταστήματός μας και για τον λόγο αυτό δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε τις online αγορές σας αν έχετε απενεργοποιήσει την λειτουργία των cookies στον browser που χρησιμοποιείτε. Θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι τα cookies που χρησιμοποιεί το saradinos.gr είναι απολύτως ασφαλή.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας, κατά την διάρκεια της επίσκεψης σας σε ιστοσελίδες, διαμέσου του διαδικτύου. Πρόκειται για ένα μήνυμα που αποστέλλει ο web browser (Internet Explorer, Netscape Navigator κ.λπ.) στον web server (διακομιστή). Ο browser αποθηκεύει το μήνυμα σε ένα αρχείο text, το οποίο αποκαλείται ¨cookie.txt¨ και το μήνυμα αποστέλλεται ξανά στον server κάθε φορά που ο browser αναζητά μια σελίδα από αυτόν.
Ο κύριος σκοπός των cookies είναι η αναγνώριση χρηστών και ίσως η δημιουργία προσαρμοσμένων ιστοσελίδων γι’αυτούς. Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, ίσως κληθείτε να συμπληρώσετε μια φόρμα με τα προσωπικά σας στοιχεία και τα ενδιαφέροντα σας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα αρχείο cookie και αποστέλλονται στον Web browser, ο οποίος τα αποθηκεύει για μελλοντική χρήση. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ίδια ιστοσελίδα ο browser σας θα στείλει το cookie στον web server. Ο web server μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχει αποθηκεύσει για να σας παρουσιάσει τη συγκεκριμένη σελίδα, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία που είχατε αρχικά συμπληρώσει. Για παράδειγμα, αντί να δείτε μια γενική σελίδα που καλωσορίζει κάθε επισκέπτη, μπορεί να δείτε μια αρχική σελίδα να σας καλωσορίζει με το όνομα σας και διαμορφωμένη στις δικές σας ιδιαιτερότητες.

Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες σημαντικές υπηρεσίες του καταστήματος μας.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ !
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

Eγγραφείτε και μάθετε πρώτοι για τις αποκλειστικές προσφορές μας

Will be used in accordance with our Privacy Policy

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.

Start typing to see products you are looking for.
Home
My account
0 items Cart